Artykuły

Drukuj

Części Mszy Świętej

ks. Jacek Marciniak.

1. Obrzędy wstępne

* Procesja na wejście
* Ucałowanie ołtarza
* Okadzenie ołtarza i krzyża (tylko podczas uroczystej Mszy świętej)
* Znak krzyża i pozdrowienie ludu
* Akt pokuty
Są rożne formy uznania własnej grzeszności:
? ?Spowiadam się? (tzw. ?Confiteor?) ? człowiek uznaje swój grzech i wyraża żal, co przejawia się słowach ?moja wina? i w geście bicia się w piersi
? tropy kyrialne ? przyzywanie miłosierdzia Bożego, ale również uwielbienie Jezusa. Trzy wezwania kończą się słowami: ?Zmiłuj się nad nami?, które powtarza lud. Po tej formie aktu pokuty opuszcza się śpiew Kyrie eleison
? forma dialogowana: ?Zmiłuj się nad nami, Panie? ? ?Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie? (por. Jl 2,17); ?Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje? ? ?I daj nam swoje zbawienie? (por. Ps 85,8)
? aspersja ? krotka modlitwa pobłogosławienia wody, po której następuje pokropienie ludu. Aspersja przypomina chrzest, który był wyzwoleniem z grzechu. Można ją stosować tylko w niedzielę, bo ma charakter chrzcielny z racji na wspomnienie zmartwychwstania. Po aspersji opuszcza się śpiew Kyrie eleison
Po uznaniu grzechu następuje absolucja ?Niech się zmiłuje...? ? tylko po aspersji ma ona inną formę
* Kyrie elejson ? wezwania: ?Panie, zmiłuj się nad nami?. Takimi słowami w starożytności witano przybywającego króla lub wodza, który odniósł zwycięstwo. Aklamacja ta nie ma więc charakteru pokutnego, ale stanowi uwielbienie Zwycięzcy ? Chrystusa, który pokonał śmierć, piekło i szatana
* ?Chwała na wysokości Bogu? ? hymn ten jest uwielbieniem Boga, wykorzystywano go najpierw w liturgii uroczystości Narodzenia Pańskiego, później stał się bardzo popularny i śpiewano go bardzo często, obecnie jest śpiewany w święta, uroczystości i niedziele (oprócz Adwentu i Wielkiego Postu)
* Kolekta ? jest to pierwsza tzw. modlitwa prezydialna, czyli taka, którą kapłan zanosi w imieniu ludu do Boga. Celebrans ?zbiera? niejako modlitwy wszystkich wiernych, stąd nazwa ? od łacińskiego czasownika colligere ? ?zbierać?. Po wezwaniu ?Módlmy się? winna nastąpić chwila ciszy, aby każdy uczestnik liturgii mógł wypowiedzieć w myśli intencję, z jaką przyszedł na Eucharystię

2. Liturgia słowa:

* Pierwsze czytanie
* Psalm responsoryjny
* Drugie czytanie (tylko w niedziele i uroczystości)
* Aklamacja "Alleluja" i Werset przed Ewangelią
* Ewangelia
* Homilia
* Wyznanie wiary (tylko w niedziele i uroczystości) ? zwane także Credo (co po łacinie oznacza ?Wierzę?) służy potwierdzeniu, że w usłyszanym przed chwilą słowie naprawdę przemówił do wiernych Bóg. W uroczystości Narodzenia Pańskiego i Zwiastowania Pańskiego powinno się przyklękać na zdanie: ?I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem?. Natomiast podczas każdej innej Mszy, na której recytowane jest Credo, należy na wymienione wyżej słowa skłonić głowę. Gest ten wyraża szacunek wobec Tajemnicy Wcielenia
* Modlitwa powszechna ? wśród intencji modlitewnych powinny obowiązkowo znaleźć się cztery następujące: za Kościół, za rządzących państwami i zbawienie świata, za ludzi znajdujących się w jakiś potrzebach oraz za miejscową wspólnotę (czyli ?za nas samych?). Należy uwzględnić również okoliczności danej Mszy (rocznice, sakramenty towarzyszące Eucharystii itp.)

3. Liturgia eucharystyczna:

 

* Modlitwa nad darami
* Modlitwa eucharystyczna 
* Prefacja
* Święty, święty
* Wspomnienie tajemnicy dnia (w niedziele i niektóre uroczystości )
* Epikleza
* Konsekracja
* Aklamacja po przeistoczeniu
* Anamneza
* Modlitwa ofiarnicza
* Epikleza komunijna
* Modlitwy wstawiennicze za Kościół, za żyjących i zmarłych
* Doksologia końcowa

4. Obrzędy komunijne:

* Wezwania do Modlitwy Pańskiej
* Modlitwa Pańska
* Embolizm
* Znak pokoju
* Baranku Boży
* Komunia święta
* Uwielbienie po Komunii
* Modlitwa po Komunii

5. Obrzędy zakończenia:

* Dialog "Pan z wami"* Błogosławieństwo